Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Để không ngừng đổi mới, hội nhập, đáp ứng xu thế phát triển, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình dạy, học, quản lý đào tạo, điều hành...

Các môi trường cực đoan đã mã hóa các hệ gene của sinh vật sống ở đó

Hệ gene của một sinh vật là một tập hợp gồm các chỉ thị DNA cần thiết cho sự phát triển, chức năng và tái tạo của nó. Hệ gene của một sinh vật đang sống ngày nay chứa thông tin về cuộc hành trình của nó trên đường tiến hóa được khởi phát với “tổ tiên chung phổ quát đầu tiên” của mọi dạng thức sống trên trái đất và lên tới cực điểm của sinh vật đó.

Tìm ra cơ chế tăng tốc độ phiên mã trong tế bào

Tương tự với những công ty đang mở rộng phải tăng cường lực lượng lao động, các tế bào phải đẩy mạnh sản xuất các phân tử sinh học khi kích thước tế bào phát triển để duy trì hoạt động ổn định.

Phân tích đất và chất rắn sinh học với tiêu chuẩn mới của ASTM

Ủy ban Quản lý chất thải của ASTM International (D34) đã phê duyệt tiêu chuẩn mới để phân tích đất, chất rắn sinh học về khả năng ô nhiễm từ các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS).

Nghiên cứu xây dựng quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 lĩnh vực khối lượng

Trước yêu cầu công tác quản lý và sự phát triển của xã hội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đang triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu soát xét, sửa đổi các văn bản kỹ thuật đo lường lĩnh vực dung tích - lưu lượng và xây dựng quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực khối lượng.