Văn bản số 3608/UBND-VX1, ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh

V/v đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng xã hội học tập và mô hình công dân học tập

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 19/7/2023

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản số 3191/UBND-NC1 ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh

Về việc tập trung tháo gỡ các nội dung vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06

Thông tư 39/2023/TT-BTC, ngày 09/6/2023

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia