Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 03/11/2023 về thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, với các nội dung sau:

Chương trình thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 130/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Quyết định số 130 /QĐ-TTg trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Chương trình), với các nội dung như sau:

Kế hoạch số 518/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH và CN Việt Nam 18/5 năm 2023

Kế hoạch số 432/SKHCN-TTTK

Tập huấn nâng cao nhận thức và hành động về Chuyển đổi số, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh

Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh