06:59 | 16-11-2022

Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2022

Đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu quý cơ sở gửi báo cáo trước ngày 16/12/2022 bằng một trong hai hình thức theo hướng dẫn sau:

1. Báo cáo bằng văn bản gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Số 142 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 02393.858.865/0947.201183

2. Báo cáo dạng file điện tử gửi qua phần mềm hồ sơ công việc.

Đối với những cơ sở tư nhân chưa áp dụng phần mềm hồ sơ công việc thì gửi báo cáo về địa chỉ email: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn.

Đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện./

CV_de_nghi_bao_cao_ATBX_nam_2022_signed Mau-Bao-cao-thuc-trang-ATBX_X-quang-Y-TE_Nam-2022

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận